Kwota wolna od podatku w 2017 roku

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2016r (Dz. U. poz. 1926). o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, zmieniona została m.in. wysokość kwoty wolnej od podatku, jaka będzie obowiązywała w 2017 r.

 

Kwota wolna od podatku NIE PRZYSŁUGUJE podatnikom, którzy rozliczają się podatkiem dochodowym liniowym (19%).

 

Art. 1.

(…)

ust. 2) w art. 27:

 

  1. a) w ust. 1 skala otrzymuje brzmienie:
1

Kwota wolna od podatku w 2017 roku

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

  1. 1.188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł,
  2. 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6.600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 zł,
  3. 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł,
  4. 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Dla dochodów przekraczających 127.000zł kwota wolna od podatku nie przysługuje.

 Przepisy w/w ustawy  mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.

                                                                                              

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1926/1