Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady rozliczania podatku VAT, wynikające zarówno z nowelizacji ustawy o VAT, jak i przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

Zmiany dotyczą m.in.:

1) Zasad odliczenia VAT od zakupów wykorzystywanych równocześnie do   działalności objętej VAT i jej niepodlegającej ( działalność mieszana)

Podatnik ma obowiązek ustalenia (na podstawie danych za poprzedni rok podatkowy), w jakiej części zakup służy wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, a w jakiej – innym celom, pozostającym poza regulacją ustawy o VAT.

Za proporcję przyjmuje się stosunek obrotu rocznego z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane odpowiednio przychody lub dochody z innej działalności.

 

2) Zasad ustalania właściwości miejscowej w zakresie podatku VAT

W zakresie podatku VAT znajdzie zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, tj. określenie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika;

 

3) Braku obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn złożenia korekty deklaracji

Skorygowanie deklaracji następować będzie poprzez złożenie korygującej deklaracji;

4) Regulacji odnoszących się do naliczania obniżonych odsetek za zwłokę przy dobrowolnej korekcie deklaracji.

            Zgodnie z nowym art. 56a § 1. Ordynacji podatkowej, obniżoną stawkę odsetek za        zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek stosuje się wyłącznie w przypadku      spełnienia jednocześnie następujących warunków:

– złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy    od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;

– zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę nie znajdzie zastosowania w przypadku korekty     deklaracji:

– złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach kiedy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej; jak również

– dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

 

5) wprowadzenia do Ordynacji podatkowej trzech rodzajów pełnomocnictw: ogólnego, szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń;

 

6) podwyższenia do 23% stawki VAT dla dostawy sprzętu przeciwpożarowego.

 

7) Uwzględnienie postępowania restrukturyzacyjnego w przepisach o tzw. „uldze na złe długi”

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, która wprowadziła nowy rodzaj postępowania tzw. „restrukturyzacyjnego”. Towarzyszące temu zmiany w przepisach określających ulgę na złe długi polegają na:

– wyłączeniu stosowania ulgi na złe długi w stosunku do dostaw towarów lub do świadczenia usług na rzecz podatników znajdujących się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego,

– wyłączeniu stosowania ulgi na złe długi w stosunku do dłużników znajdujących się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Poza tym wyłączono obowiązek korekty podatku odliczonego przez dłużników znajdujących się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Teraz korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1, nie mogą dokonać również podatnicy, którzy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150-ty dzień od dnia upływu terminu płatności, są w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego.