Odwrotne obciążenie VAT w usługach budowlanych 2017

Zmiany w ustawie o VAT spowodują objęcie sprzedaży szeroko pojętych usług budowlanych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Ustawodawca do treści ustawy o VAT od 01.01.2017 r. dodaje załącznik nr 14, w którym wskazuje, które z usług budowlanych zostaną objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Katalog obejmuje m.in. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych czy roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych.

Omawiane zmiany będą miały zastosowanie w przypadku usług wymienionych w poz. 2–48 załącznika nr 14 (usług budowlanych), jeżeli usługodawca będzie świadczyć te usługi, jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h ustawy o VAT).

W takim przypadku od 01.01.2017r zmiany w zakresie opodatkowania będą polegały przede wszystkim na tym, że zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu sprzedaży m.in. wskazanych przykładowo usług, będzie nabywca usługi a nie jej świadczeniodawca (w tym przypadku podwykonawca).

Zasada ta będzie miała zastosowanie tylko w przypadku transakcji dokonywanych pomiędzy czynnymi podatnikami podatku VAT.

Dla podatników wykonujących usługi budowlane, jako podwykonawca na rzecz innych czynnych podatników podatku VAT będzie ciążył obowiązek wystawienia faktury dokumentującej tę sprzedaż bez stawki i kwoty podatku (zgodnie z art. 106e ustawy o VAT). z adnotacją: „odwrotne obciążenie”.

Podatnicy świadczący, jako podwykonawcy, usługi budowlane, o których mowa w załączniku nr 14 do ustawy muszą pamiętać, że rozpoczęcie świadczenia usługi w 2016 r. i zakończenie  jej świadczenia w 2017r, będą musiały zostać rozliczone na zasadzie odwrotnego obciążenia.

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/965_u.htm