Od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie zmiany m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Nowelizacja wprowadza obniżoną do 15 % stawkę CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność.

Zgodnie z art.7 z obniżonej stawki nie skorzystają podatnicy utworzeni w okresie od 28 września do 31 grudnia 2016r.:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika:
– uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo,
– zorganizowaną część przedsiębiorstwa, albo
– składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł (wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 updop), albo

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8…/nazwa/669_u/$file/669_u.pdf