Minimalna stawka godzinowa osoby zatrudnionej na umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług (w tym prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli nie zatrudnia ona pracowników ani zleceniobiorców) w 2017 r. wynosić będzie 13 zł.

  1. Zastosowanie minimalnej stawki godzinowej

Od 01/01/2017 podmioty zatrudniające na podstawie umów cywilnoprawnych powinny dostosować stawkę wynagrodzenia zleceniobiorcy/usługobiorcy tak, aby nie była niższa niż minimalna stawka godzinowa.

  1. Ewidencjowanie godzin pracy zleceniobiorców/usługobiorców

Zmiany, które powinny być wprowadzone do trwających, jak i nowo zawieranych umów obejmują postanowienia dotyczące określenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

Na gruncie przepisów nowelizacji podmiot zatrudniający ma swobodę w wyborze sposobu potwierdzania liczby godzin pracy zleceniobiorców/usługobiorców.

W przypadku nieokreślenia sposobu potwierdzania liczby godzin w umowie, to zleceniobiorca przedkłada podmiotowi zatrudniającemu informację o liczbie godzin wykonywania zlecenia/świadczenia usług.

Nie w każdym przypadku zmiana umowy będzie konieczna

Minimalna stawka godzinowa nie będzie miała zastosowania m.in. w przypadku umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, jeżeli:

– o miejscu i czasie świadczenia usług decyduje zleceniobiorca/usługobiorca

– przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

 

Ustawa nie dotyczy umów o dzieło !!! Masz więcej pytań? Napisz do nas za pośrednictwem strony http://taxclear.pl

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265)

Dziennik ustaw znajdziesz tutaj .

Zobacz także zmiany dokumentacji dla firm .