Zatrudniony na umowę  zlecenie uczeń/student do 26 roku życia nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu oraz rentownemu.  Nie zapłacimy za niego także składki zdrowotnej.

Podstawa prawna : Art.6 ust. 1 pkt.4 , art.6 ust.4 Ustawy z 13/10/1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.U. z 2015r poz.121 ze zm.)

 

ZATRUDNIENIE  BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA

Przedsiębiorca dostanie zwrot składek w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia  okresie do  12 miesięcy, pod warunkiem, że zatrudniony będzie spełniał następujące warunki:

– zarejestrowany bezrobotny

– wiek poniżej 30 lat

– pierwsza praca

– umowa o pracę musi być zawarta na co najmniej 6 kolejnych miesięcy po ustaniu refundacji

Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek do właściwego urzędu pracy.

Podstawa prawna :

Art.60c ust. 1-4 Ustawy z 20/04/2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U. z 2015r poz.149 ze zm.)

 

 

STAŻYSTA

Przedsiębiorca zatrudniając stażystę z Urzędu Pracy nie ponosi kosztów wynagrodzenia, ani nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne ponieważ obowiązek ten ciąży na Urzędzie pracy.

Podstawa prawna :

Par. 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 20/08/2009r w sprawie szczególnych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (DZ.U. z 2009r nr. 142, poz. 1160)

 

ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE

Jest to wsparcie w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy lub 1/3  minimalnego wynagrodzenia przez okres 18 miesięcy. Skierowane do przedsiębiorców zatrudniających bezrobotnych rodziców lub opiekunów powracających na rynek pracy.

Warunek: zatrudnienie przez 6 lub 9 miesięcy od ustania dofinansowania.

Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego.

Podstawa prawna:

Art.60b ust. 1-4 Ustawy z 20/04/2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U. z 2015r poz.149 ze zm.)

 

ZWROT KOSZTÓW NAUKI MŁODOCIANEGO OD 16 ROKU ŻYCIA

Przedsiębiorca może zawrzeć umowę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym tj, osobą, która ukończyła 16lat , a nie jest jeszcze pełnoletnia, ukończyła gimnazjum i przedstawiła zaświadczenie lekarskie o braku zagrożenia dla zdrowia na danym stanowisku pracy. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i musi odbyć się w porozumieniu ze szkołą. Należy poinformować o tym fakcie także władze gminy lub miasta.

Refundacja kosztów w wysokości do 8 081,00zł przysługuje wtedy, gdy uczeń zakończy naukę zawodu i zda egzamin zewnętrzny.

Podstawa prawna:

Art.70b ust. 1-2 Ustawy z 07/09/1991r o systemie oświaty (DZ.U. z 2015r poz.2156 ze zm.)

 

PRACOWNIK 50+

Przedsiębiorca zatrudniając bezrobotnego powyżej 50 roku życia może liczyć na dofinansowanie wynagrodzenia przez 12 miesięcy w wysokości nawet połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 925,00zł. Natomiast zatrudniając bezrobotnego powyżej 60 roku życia okres ten wynosi 24 miesiące.

Podstawa prawna:

Art.60d ust. 1-3 Ustawy z 20/04/2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U. z 2015r poz.149 ze zm.)

 

GRANT DLA OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Grant to środki funduszu pracy, które starosta może przyznać przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska w formie telepracy. Bezrobotny, opiekujący się osobą zależną ( wymagającą stałej opieki i pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z bezrobotnym), powinien być zarejestrowany w Urzędzie Pracy w ciągu 3 lat od rezygnacji z poprzedniego zatrudnienia.

Wysokość kwoty określa umowa  zawarta ze starostą (max 11 100,00zł)

Podstawa prawna:

Art.60a ust. 1,4-5 Ustawy z 20/04/2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U. z 2015r poz.149 ze zm.)

Jeżeli jeszcze macie drodzy Państwo jakieś pytania związane z zmniejszeniem kosztów zatrudnienia pracowników to biuro rachunkowe http://taxclear.pl służy pomocą! Napisz, zadzwoń. Zapraszamy!